សិក្ខាសាលាផលិត

សិក្ខាសាលាផលិត

ការកាត់ឡាស៊ែរ ការកាត់ប្លាស្មា ការកាត់ទឹក ការបោះត្រា ការពត់កោង ការផ្សារធ្នូ ការផ្សារធ្នូ Co2 គឺជាវិធីសាស្រ្តដែលគេនិយមប្រើបំផុតជាមួយនឹងផលិតផលប្រឌិតរបស់យើង។លេណដ្ឋាន ជីក ថាមពល ទឹក ការគ្រប់គ្រងលំហូរ គឺជាឧស្សាហកម្មទាំង 5 ដែលផលិតផលរបស់យើងកំពុងបម្រើ។

SHIJIAZHUANG NEULAND METALS CO., LTD.

លេខ៖ NLD-ZLH-003
  កំណែ៖ ក

គំនូសតាងលំហូរដំណើរការបោះត្រា

ទំព័រ៖ 1 នៃ 1
  កាលបរិច្ឆេទ IMPL៖ 2013-05-14
 123