រោងជាងកាត់ដែក

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការវិនិយោគ

សិក្ខាសាលាស្តីពីការស្លាប់រួមមានម៉ាស៊ីនស្លាប់សម្ពាធខ្ពស់ 6 ឈុត និងម៉ាស៊ីនស្លាប់សម្ពាធទាប 4 ឈុត។បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំពុងផលិតគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ផលិតថាមពលខ្យល់ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងម៉ាស៊ីនគីមី បរិក្ខារពេទ្យ ជាដើម។សម្ភារៈសំខាន់ដែលអាចអនុវត្តបានគឺអាលុយមីញ៉ូម និងស័ង្កសីផ្សេងៗដូចជា៖

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/EN AC-42200/EN AC-43000/EN AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/EN AC-44200/EN AC-44300/EN AC-46000/ENAC-4610 -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/ស័ង្កសី